Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1353/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SAB/Kr 93/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody I. zobowiązuje Wojewodę , aby w terminie dwóch miesięcy od otrzymania akt sprawy wydał akt w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, II. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej G.W. kwotę 100 zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Łd 698/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości

II SA/Łd 945/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu zabudowanej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

II SA/Bd 1140/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości

II SA/Bd 915/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Ke 548/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej

II SAB/Ke 32/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania decyzji o wyłączeniu nieruchomości spod działania dekretu PKWN o reformie rolnej

II SA/Gl 653/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

II SAB/Gd 32/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 1. zobowiązuje Wojewodę do wydania w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych decyzji rozstrzygającej wniosek skarżącej o przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej J. K. kwotę 190 zł (sto dziewięćdziesiąt złoty...
1   Następne >   2