Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 930/92 - Wyrok NSA z 1993-01-26

1. Zawieszenie postępowania administracyjnego Ministra Sprawiedliwości dotyczącego ewentualnego sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych wstrzymuje bieg terminów procesowych wymienionych w kodeksie postępowania administracyjnego, nie ma natomiast żadnego wpływu na bieg terminu z art. 31 ust. 2 ustawy o radcach prawnych /Dz.U. nr 19 poz. 145 ze zm./.~2. Po upływie terminu ustawowego z art. 31[1] ust. 2 ustawy o radcach prawnych /Dz.U. nr 19 poz. 145 ze zm./, powstaje samoistnie stan prawny ...

II SA 1678/92 - Wyrok NSA z 1993-01-26

Skarga Teresy K. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia siedziby adwokata i wystąpienia o skreślenie z listy adwokatów i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną uchwałę oraz poprzedzającą ją uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w K.

II SA 1526/93 - Wyrok NSA z 1993-12-16

skargę Jerzego K. na decyzję Komisji Papierów Wartościowych w przedmiocie skreślenia z listy maklerów.

II SA 2577/92 - Wyrok NSA z 1993-04-22

Skarga Jana B. na uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po przekroczeniu 65 lat życia i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną uchwałę.

II SA 869/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

Skarga Jerzego K. na decyzję przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych w przedmiocie skreślenia z listy maklerów i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji.

III AZP 20/93 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-12-21

Sąd Najwyższy na poniższe pytania prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:~1. Czy stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa o odmowie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziego, który przekroczył 65 lat życia, podejmowane na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa /Dz.U. nr 73 poz. 435 ze zm./ jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 1 par. 1 pkt 1 Kpa i art. 196 par. 1 Kpa?~oraz w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na...