Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 2186/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skargi kasacyjne 1. Ministra Sprawiedliwości 2. M. P.-G. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 1851/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie umorzenia postępowania w spawie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

VI SA/Wa 1752/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie skreślenia z listy radców prawnych

VI SA/Wa 1587/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

VI SA/Wa 3113/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach [...] marca 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania od uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 497/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego

VI SA/Wa 391/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ustanowienia pełnomocników

VIII SA/Wa 291/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 392/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie skreślenia z listy radców prawnych

VI SA/Wa 2553/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2