Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 288/91 - Wyrok NSA z 1991-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję dyrektora Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym pracownikiem PKP

II SA 392/91 - Postanowienie NSA z 1991-10-18

skargę Anny M. na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisu na listę tłumaczy przysięgłych.

II SA 807/90 - Postanowienie NSA z 1991-01-16

Sprawa ze skargi Edwarda P. na pismo Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w przedmiocie działalności Wojewody w C. postanowił skargę odrzucić.

II SA 937/91 - Wyrok NSA z 1991-11-26

Skarga Mariana J. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych o zwolnieniu ze służby funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA 872/91 - Wyrok NSA z 1991-11-15

Skarga Renaty R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozwiązania stosunku służbowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Głównego Policji.

II SA 340/91 - Wyrok NSA z 1991-05-14

skargę Jana G. na postanowienie Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji rozwiązującej stosunek pracy z pracownikiem mianowanym.

II SA 258/91 - Postanowienie NSA z 1991-04-15

Sprawa ze skargi Zofii R. na pismo Prezesa Powszechnej Kasy Oszczędności w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy

II SA 746/91 - Wyrok NSA z 1991-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem mianowanym

III ARN 31/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (...) w przedmiocie zezwolenia na indywidualne wykonywanie zawodu adwokata na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 107/91~ oddala rewizję nadzwyczajną.