Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 57/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28

Skarga P. D. I. P. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o uznaniu zgłoszeń celnych za nieprawidłowe;

III SA/Wr 118/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z opłat sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych

I SA/Ol 507/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-24

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Ol 494/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-24

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, określenia uzupełniającej kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

III SA/Po 686/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej opłaty manipulacyjnej dodatkowej

III SA/Po 139/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie dotyczące odmowy wydania zaświadczenia

V SA/Wa 1153/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W w przedmiocie klasyfikacji taryfowej;

I SA/Go 482/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistych omyłek pisarskich

I GSK 956/07 - Wyrok NSA z 2008-07-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 1925/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
1   Następne >   3