Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 24/00 - Wyrok NSA z 2000-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej w postaci posiłków za odpłatnością

II SA/Łd 589/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Gd 892/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Gd 1089/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-04-12

1. W art. 107 par. 1 Kpa ustawodawca mówi o podpisie, przez co należy rozumieć podpis własnoręczny, gdyż w innych przypadkach, jeżeli ustawodawca dopuszcza stosowanie innego niż własnoręczne odtworzenie podpisu, to daje temu wyraz w treści przepisu /np. art. 921[10] par. 2 Kc lub art. 339 par. 2 Kh/.~Zastosowanie facsimile podpisu powoduje, że decyzja organu pierwszej instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. Z rażącym naruszeniem prawa została też wydana ...

OPK 9/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie z odwołania Agnieszki B. od decyzji Kierownika Zespołu Pracy Socjalnej Nr VIII Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w E. w przedmiocie zasiłku stałego po rozpoznaniu (...) pytań prawnych pełnego składu SKO w E., zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych koleg...

III RN 52/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA