Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 691/01 - Wyrok NSA z 2001-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 1611/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-10

Zdanie 'przepraszam że piszę po terminie, ale każdy mnie zwodził i sama nie wiedziałam co robić' nie jest prośbą o przywrócenie terminu, a jedynie oświadczeniem, z którego wynika świadomość złożenia odwołania po terminie i brak przesłanek uprawdopodobniających, że nastąpiło to bez winy strony.

II SA/Kr 585/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi pieniężnej

OPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Konrada C. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta L. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO...

OPK 15/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z odwołania Patrycji Ł. od decyzji wydanej z upoważnienia Starosty L. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na usamodzielnienie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w L...

III RN 101/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-05-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, (...) od wyroku NSA w W. I SA 1191/99