Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Bk 99/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia w innej wysokości za magazynowanie i sprawowanie dozoru nad ruchomościami należącymi do masy spadkowej, po wznowieniu postępowania

I SA/Bk 498/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Bk 180/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-30

Sprawa ze skargi E. P. na czynność Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na czynność egzekucyjną

I SA/Bk 114/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przyznania zwrotu utraconego zarobku w pełnej wysokości z tytułu stawiennictwa na wezwanie w siedzibie organu podatkowego

I SA/Bk 6/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania wywołanego wnioskiem z [...].0

I SA/Bk 24/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zrzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Bk 505/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zwrotu kwoty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2010 r.

I SA/Bk 270/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o zwrot kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami

I SA/Bk 312/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego odmowy uchylenia zabezpieczenia majątkowego należności pieniężnych

I SA/Bk 181/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w zakresie zobowiązania w podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2012 r.
1   Następne >   +2   4