Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 892/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Gd 1611/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-10

Zdanie 'przepraszam że piszę po terminie, ale każdy mnie zwodził i sama nie wiedziałam co robić' nie jest prośbą o przywrócenie terminu, a jedynie oświadczeniem, z którego wynika świadomość złożenia odwołania po terminie i brak przesłanek uprawdopodobniających, że nastąpiło to bez winy strony.

II SA/Gd 1089/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-04-12

1. W art. 107 par. 1 Kpa ustawodawca mówi o podpisie, przez co należy rozumieć podpis własnoręczny, gdyż w innych przypadkach, jeżeli ustawodawca dopuszcza stosowanie innego niż własnoręczne odtworzenie podpisu, to daje temu wyraz w treści przepisu /np. art. 921[10] par. 2 Kc lub art. 339 par. 2 Kh/.~Zastosowanie facsimile podpisu powoduje, że decyzja organu pierwszej instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. Z rażącym naruszeniem prawa została też wydana ...