Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Bk 40/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-10-20

Jeśli organ podatkowy słusznie i prawidłowo zastosuje szacunkowe ustalenie podstawy do obliczenia podatków obrotowego i dochodowego, zgodnie z art. 168 i art. 169 par. 2 Kpa oraz art. 11 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ z powodu nieprawidłowości i nierzetelności ksiąg podatkowych, to stronie nie służy wniosek o uchylenie ostatecznej decyzji w wymiarowej na podstawie art. 155 Kpa.

III SAB 29/94 - Wyrok NSA z 1995-04-28

Sprawy z zakresu stosunków pomiędzy emitentem obligacji a ich właścicielem należą do sfery stosunków zobowiązaniowych, a minister finansów, reprezentujący Skarb Państwa występuje tu jako podmiot stosunku cywilnoprawnego, a nie jako organ administracji państwowej.~W tych sprawach minister finansów nie wydaje decyzji administracyjnych w rozumieniu art. 104 Kpa, a rozstrzyganie sporów w tym zakresie nie należy do właściwości NSA.

III SA 16/95 - Wyrok NSA z 1995-11-15

Organ ma obowiązek ustalić stan faktyczny oraz prawny i dopiero potem określić prawa i obowiązki. Jeżeli organ nie dopełnia tego obowiązku decyzja może być uchylona jako niezgodna z prawem.

SA/Rz 1109/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-12-05

Sprawa ze skargi Gminy-Miasto R. na wydane z upoważnienia Wojewody (...) rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie odstąpienia przez Gminę

SA/Lu 2177/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-11-06

Decyzja odraczająca termin przewidziany w art. 52 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, wyklucza tym samym stosowanie sankcji podatkowej określonej w art. 29 ust. 2 cyt. ustawy w stosunku do podatnika, który odroczenie to uzyskał za okres poprzedzający określony decyzją termin.

II SA 631/95 - Wyrok NSA z 1995-04-27

uchyla uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa.
1   Następne >   +2   +5   +10   21