Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 3324/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych uchyla zaskarżone postanowie...

II OSK 2840/17 - Wyrok NSA z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Ulan Majorat w przedmiocie wypłaty diet i wynagrodzenia radnego

II SA/Op 527/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej na skutek wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 1114/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Go 99/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie złożenia propozycji służby

II SA/Op 19/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie legalności wykonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Wr 809/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej

II SA/Bd 1286/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Sz 630/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej warunki zabudowy

III SA/Lu 408/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odmowy przyznania zwrotu wydatków i wynagrodzenia za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   49