Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA 30/93 - Wyrok NSA z 1993-07-02

Skarga Haliny i Stanisława N. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie adaptacji poddasza i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Dzielnicy w W., a także

SA/Gd 262/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-07-01

skargę Władysława Z. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonów handlowych.

SA/Wr 767/93 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1993-10-05

skargę Prezydenta Miasta B. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania organu I instancji.

SA/Wr 866/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w J. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego~1/ stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia;~2/ zasądził od Wojewody w J. na rzecz Wacławy P. i Apolinarego P. kwotę po 5

SA/Wr 429/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-04

skargę Jana R. na postanowienie Wojewody W-kiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w W. w sprawie czasowego zajęcia nieruchomości.

III AZP 23/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

Skarga Andrzeja A. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem IV SA 699/93, do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc w związku z art. 211 Kpa:~Czy zrealizowanie inwestycji w oparciu o ostateczną decyzję o pozwole...

III ARN 2/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku gospodarczo

III AZP 4/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-03-26

Skarga Niny Ł. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie nakazania usunięcia metalowej zabudowy balkonu, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie