Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

SA/Po 2119/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w P. w przedmiocie nakazania rozebrania wybudowanego budynku garażowo

III ARN 1/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej (...) w przedmiocie renowacji kwartałów miejskich centrum miasta na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 3791

III AZP 21/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-09-26

Skarga Urszuli i Kazimierza U. na decyzję Wojewody G. w przedmiocie zatwierdzenia planu zagospodarowania działki budowlanej i udzielenia pozwolenia na budowę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 26 września 1995 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny

III ARN 45/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-10-18

Sprawa ze skargi (...) na niewydanie decyzji przez Burmistrza Miasta (...) w przedmiocie zamiany działek budowlanych oraz pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego (...), na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SAB/Gd 60/94~ uchyla zaskarżone postanowienie.

III ARN 53/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie nakazania rozbiórki garaży, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 2421