Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II GZ 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi H. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA

I SA/Rz 722/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II GPP 3/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-14

Skarga A. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SA/Lu 494/06 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Konopnica w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

II GZ 87/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Konopnica nr [...] w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej

II GZ 132/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. C., K. J. i M. P. na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa - Cen...

I SA/Wr 926/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnej i kwoty dodatkowej z tytułu stosowania zawyżonych cen urzędowych na energię cieplną w okresie od stycznia do czerwca 1997 r.

III SA 1200/91 - Wyrok NSA z 1992-02-14

Nie jest do pogodzenia z założeniami państwa prawnego - w tym z zasadą lojalności państwa wobec obywateli, zasadą jawności prawa oraz zasadą zaufania do prawa i pewności prawa - przenoszenie na podatnika skutków zaniedbań i nieprawidłowości ze strony prawodawcy lub organów administracji państwowej.

III SA/Kr 878/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Wa 2482/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego w zakresie prawidłowości stosowania cen umownych

II GZ 100/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr [...] w ...
1   Następne >   3