Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

SA/Wr 96/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-08

skargę w pozostałej części w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania I instancji.

V SA 1002/95 - Wyrok NSA z 1995-12-15

Skarga Antoniny Ł. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy uznania za repatriantów i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 oraz art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Wojewody (...), a także zasądził od Ministra Spraw Wewnętrznych na rzecz skarżącej pięć złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.