Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Ł 824/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-01-18

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji Zarządu Miasta (...).

I SA 385/95 - Wyrok NSA z 1995-11-28

skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody w W. w sprawie uwłaszczenia Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego 'Elbud' w W.

I SA 2052/94 - Wyrok NSA z 1995-05-05

Skarga syndyka masy upadłości (...) Zakładów (...) 'P.' w Ł. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w O. i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w O., a także

I SA 40/95 - Postanowienie NSA z 1995-01-16

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 204 par. 1 w związku z art. 216 b par. 3 Kpa odrzucił wniosek Zofii i Ryszarda małżonków O. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między organami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w przedmiocie orzeczenia o odszkodowaniu z tytułu stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta K.

III ARN 29/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie przekazania w użytkowanie wieczyste działki na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 912/92~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania NSA OZ w Gdańsku.

III ARN 43/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie rozwiązania umowy oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi SA/Ł 824/94~ zmienił zaskarżone uzasadnienie wyroku w ten sposób, że na trzeciej stronie wykreślił w nim zdanie 'W tej sytuacji sprawę powinien załatwić organ innej gminy stosownie do art. 27a p...