Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 29/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie nierozpoznania wniosku o zmianę decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej

II GSK 358/10 - Wyrok NSA z 2011-03-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie zmiany decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej

II SA 1576/93 - Postanowienie NSA z 1993-12-29

skargę Bolesława S. na pismo Dyrektora Departamentu Energii i Paliw Stałych Ministerstwa Przemysłu i Handlu w przedmiocie należności za nielegalny pobór energii elektrycznej.

VI SAB/Wa 40/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie częściowego uchylenia, ewentualnie częściowego wygaśnięcia decyzji [...] zatwierdzającej taryfę dla energii elektrycznej

II SA 239-243/82 - Postanowienie NSA z 1982-03-01

Skarga Zakładów Azotowych w P. na decyzję Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych na Edwarda Sz., Bogusława R., Antoniego W. i Tadeusza P., natomiast skargi Bogusława R., Antoniego W. i Tadeusza P. postanowił

II SAB 174/00 - Postanowienie NSA z 2000-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie ustalenia, iż nie miał miejsca nielegalny pobór energii elektrycznej

II SA 1489-1490/98 - Postanowienie NSA z 1998-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra OŚZNiL w przedmiocie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa naturalnego

SA/Ka 1187/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1988-03-02

Skarga Stefanii P. na decyzję Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w Katowicach w przedmiocie szkód w budynku mieszkalnym i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Okręgowej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w K., a także

SA/Kr 451/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-11-29

Skarga Alicji P. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za straty związane z przeprowadzeniem linii energetycznej i na podstawie art. 207 par. 3 i 5 oraz art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części dotyczącej umorzenia postępowania II instancji oraz zasądził od Wojewody (...) na rzecz skarżącej trzydzieści złotych tytułe...

VI SA/Wa 1480/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania zaświadczenia
1   Następne >   2