Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

IV SA 1639/92 - Wyrok NSA z 1993-06-15

zobowiązał Ministra Kultury i Sztuki do wydania w terminie miesięcznym od dnia doręczenia odpisu niniejszego wyroku decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia nr 8 Ministra Przemysłu Lekkiego wydanego w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu na własność Państwa Drukarni (...).

SA/Kr 299/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-09-24

skargę Burmistrza Miasta i Gminy W. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejścia nieruchomości na własność Państwa.

I SA 1497/92 - Wyrok NSA z 1993-04-29

skargę Burmistrza Miasta i Gminy N. W. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przekazania własności gruntu.

I SA 1788/92 - Wyrok NSA z 1993-07-14

Skarga Gminy Miasta K. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przekazania nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji.