Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA 1326/93 - Wyrok NSA z 1995-01-19

1. Pojęcie strony, jakim posługuje się art. 28 Kpa, może być wyprowadzone tylko z przepisów prawa materialnego, czyli normy prawnej, która stanowi podstawę ustalenia uprawnienia lub obowiązku.~2. Bank Gospodarki Żywnościowej, będący wierzycielem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w likwidacji nie jest stroną postępowania komunalizacyjnego dotyczącego mienia tego gospodarstwa.

I SA 452/94 - Wyrok NSA z 1995-07-11

skargę Wójta Gminy G. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia przez Miasto P.T. własności mienia państwowego.

I SA 1868/94 - Wyrok NSA z 1995-05-25

Skarga Kurii Metropolitalnej (...) na decyzję Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w przedmiocie przekazania części zabudowanej nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 3 w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 i 5 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także