Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 721/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-28

Skarga Małgorzaty S. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Jeleniej Górze w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za 1983 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w J. G., a także

III SA 1003/85 - Wyrok NSA z 1985-12-13

1. Zgodnie z art. 138 par. 1 Kpa organ odwoławczy nie może udzielać 'odpowiedzi na odwołanie', lecz powinien wydać decyzję administracyjną.~2. Ustanowienie przez organ administracji państwowej nowego obowiązku kolejną decyzją w sprawie zmienia sytuację prawną strony i jeżeli pierwsza decyzja jest ostateczna, ustanowienie tego nowego obowiązku może nastąpić wyłącznie za zgodą strony.

SA/Gd 1139/85 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1985-12-05

Skarga Ryszarda S. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w E. w sprawie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego,

SA/Po 1087/84 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1985-01-08

Skarga Andrzeja B. na decyzję Izby Skarbowej w Lesznie w przedmiocie nieuznania księgi podatkowej za dowód w postępowaniu podatkowym i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Urzędu skarbowego w G., a także

III ARN 10/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję ostateczną Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku wyrównawczego za rok 1982 na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 297/84~ uchyla zaskarżony wyrok i poprzedzające go decyzje (...) i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Urzędowi Skarbowemu (...).