Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 173/93 - Wyrok NSA z 1993-08-30

oddala wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu.

III SA 2276/92 - Wyrok NSA z 1993-04-28

Nieważna - jako wydana z naruszeniem przepisów o właściwości organów kontroli skarbowej - jest decyzja wydana przez Ministra Finansów na skutek odwołania wniesionego przez stronę, utrzymująca w mocy decyzję inspektora kontroli skarbowej odmawiającą wznowienia postępowania zakończonego wydaniem wyniku kontroli, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej /Dz.U. nr 100 poz. 442/.~Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest w takiej sytuacji Generalny ...

III SA 193/93 - Wyrok NSA z 1993-06-16

Obowiązkiem organu administracyjnego jest dokonanie oceny każdego dowodu, w tym także dowodu z opinii biegłego. Oznacza to konieczność prześledzenia toku rozumowania autora, wyjaśnienia stwierdzeń niejasnych i sprawdzenia czy końcowy wniosek pozostaje w logicznym związku z poprzedzającą go treścią. W praktyce orzeczniczej organów administracyjnych utarła się zasada bezkrytycznego przyjmowania konkluzji biegłego. W rezultacie to nie organ administracyjny lecz biegły rozstrzyga sprawę, a jego opin...

III SA 401/93 - Wyrok NSA z 1993-06-16

Jeżeli osoba fizyczna zgłosiła obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od zawartej umowy sprzedaży akcji, obliczyła ją i uiściła w Urzędzie Skarbowym to błędny jest pogląd Izby Skarbowej, że wymiaru opłaty dokonano w prawnej formie decyzji. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ w związku z art. 5 ust. 4 ustawy o opłacie skarbowej obowiązek ten powstaje z mocy prawa z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.~Skor...

III SA 381/93 - Wyrok NSA z 1993-07-09

Powołanie się na okoliczności podnoszone w postępowaniu odwoławczym, a następnie w skardze do NSA, nie może być uznane za zgłoszenie nowych okoliczności faktycznych i zarzutów, które 'nie mogły być rozpatrywane w postępowaniu odwoławczym'.~W skład materiału dowodowego sprawy wchodzi bowiem całość zebranych dowodów, w tym również podanych przez stronę w każdym etapie przeprowadzonego postępowania administracyjnego.

SA/Wr 1400/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-09-21

skargę Miasta W. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej W. w sprawie odmowy udzielenia absolutorium zarządowi miasta.

SA/Po 1811/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-23

1. Wykładnia urzędnika Ministerstwa Finansów nie może wywoływać skutków w zakresie ustalania zobowiązania podatkowego, gdyż nie może ona stanowić podstawy prawnej decyzji /jest nią tylko i wyłącznie ustawa/.~2. Wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie prawa polskiego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej /powszechności i równości opodatkowania/, a ich stosowanie nie może abstrahować od wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej.~3....
1   Następne >   +2   4