Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III ARN 33/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków (...) w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na podział działki (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od postanowienia NSA w Warszawie I SA 1933/93~

III AZP 28/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-18

Skarga (...) na decyzję Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego (...) Społecznego Towarzystwa Oświatowego (...) w przedmiocie skreślenia (...) z listy uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej (...) z powodu niewywiązywania się z obowiązku uiszczenia opłat za naukę, po rozpoznaniu (...) zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem I SA 1737/94 do rozstrzygnięcia (...):~Czy służy skarga do sądu administracyjnego na skreślenie ucz...