Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

I SA 1830/94 - Wyrok NSA z 1995-02-03

stwierdza nieważność decyzji.

I SA 753/94 - Wyrok NSA z 1995-10-26

Skargę oddala w przedmiocie wycofania w trybie natychmiastowym z obrotu i stosowania na terenie całego kraju środków farmaceutycznych

I SA 1301/95 - Postanowienie NSA z 1995-12-28

skarga do NSA na postanowienie organu administracji państwowej wydane w trybie art. 111 par. 1 Kpa.

III AZP 11/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-01-31

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Prezesa NSA:~ Czy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają obowiązek wydania decyzji administracyjnej w sprawie pobrania opłaty za wykonanie badania i inne czynności wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. nr 12 poz. 49 ze zm./,czy też wydanie takiej decyzji jest zbędne z uwagi na to, że pobranie opłaty wynika wprost z przepisu art. 36 ust. 1 powołanej ustawy o Państwowej Inspek...

III ARN 14/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie SA/Lu 1994/94~

III ARN 34/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...) w przedmiocie przdłużenia pobytu w domu pomocy społecznej i ustalenia odpłatności z tego tytułu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 1830/94~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

III ARN 41/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie niestwierdzenia choroby zawodowej, na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 2069/93~ uchyla zaskarżony wyrok oraz poprzedzające go decyzje Głównego Inspektora Sanitarnego (...) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (...).

II PZP 2/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-29

Skarga, wiąże sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenie z tytułu choroby zawodowej?~ 2. Czy wymieniona w punkcie 1 ostateczna decyzja inspektora sanitarnego, nie zaskarżona do NSA wiąże sąd powszechny w sprawie o świadczenie z tytułu choroby zawodowej?~ Sąd Najwyższy podjął uchwałę: