Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

SA/Po 1931/93 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1993-12-03

Skarga na decyzję Wojewódzkiego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w P. w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego i przekwaterowania.

SA/Po 894/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-07-09

Skarga Piotra i Jolanty małżonków W. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 518/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-09-27

Rozpoznawanie w jednym postępowaniu, wszczętym na wniosek strony o przedzielenie jej określonego lokalu, także przekwaterowania z owego lokalu na podstawie art. 46 ust. 2 bądź art. 65 ust. 5 ustawy - Prawo lokalowe /Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 ze zm./, narusza przepisy postępowania administracyjnego.

I SA 878/93 - Wyrok NSA z 1993-08-18

Skarga Zofii i Kazimierza małżonków A. na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do jednego pokoju i orzeczenia o współużytkowaniu pomieszczeń przynależnych do lokalu i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji w części orzekającej o współużytkowaniu pomieszczeń przynależnych, a na podstawie art. 207 par. 5 Kpa oddalił skargę w pozostałej części oraz

III AZP 34/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-02-17

Skarga Waldemara S. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście pomieszczeń zastępczych, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny