Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

II GZ 110/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego bez numeru w przedmiocie opłaty za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy poj...

II GZ 75/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. K. na pismo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie udzielenia informacji o obowiązku wniesienia opłaty w związku z niezawarciem wymaganej umowy ubezpieczenia OC w roku 2003

II GZ 48/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg [...] z siedzibą w Wiedniu na decyzje Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nr [...] nr [...] w przedmioci...

II GSK 1145/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu co do bezpośredniego nabycia udziałów towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

III SA 852/92 - Wyrok NSA z 1992-08-06

Zamieszczone w art. 73 ustawy - Prawo bankowe /Dz.U. nr 4 poz. 21 ze zm./ postanowienie o tworzeniu banku w formie spółki akcyjnej 'za zgodą Prezesa Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów' oznacza współkompetencję tych organów.~Do wydania decyzji o odmowie utworzenia banku kompetentny jest ten organ, który wskazany jest w przepisach rozdziału 5 Prawa bankowego jako właściwy do utworzenia banku.

I SA/Lu 54/03 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 2003-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowań w sprawach (...)

III SA 2590/02 - Postanowienie NSA z 2003-03-28

Sprawa ze skargi Włodzimierza D. na pismo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie kary pieniężnej z zakresu nadzoru ubezpieczeniowego

III SA 2293/02 - Postanowienie NSA z 2002-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w W. w przedmiocie

III SA 3220/01 - Wyrok NSA z 2002-09-19

Sprawa ze skargi Marka K. na wezwanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przedmiocie uiszczenia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

II SA 981/88 - Wyrok NSA z 1988-12-13

skargę Adama O. na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyjęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Państwa w zamian za emeryturę.
1   Następne >   2