Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 252/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie określenia wysokości wpisu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach [...] w przedmiocie wyboru ławników

OSK 1889/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami powiatu

II OSK 740/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie statutu Zakładu Usług Komunalnych

II OZ 58/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania oku Nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych odrzucającego protest przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla [...]

II OZ 429/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gdańsku o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosków A. K. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

II OSK 2397/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Gminy B. i K. M. za zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 83/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sz. w przedmiocie niewyrażenia zgody na zmniejszenie zatrudnienia radnego

II OZ 827/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jabłonka z dn...

II OZ 643/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-21

Zażalenie od postanowienia NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice , [...] w przedmiocie uznania skargi na Wójta Gminy za bezzasadną

OSK 1952/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w M. w przedmiocie nie wyrażania zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Powiatu w M.
1   Następne >   +2   +5   +10   24