Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA 418/94 - Wyrok NSA z 1995-02-09

Skarga Arkadiusza P. i Tomasza K. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wymiaru cła i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

V SA 1857/94 - Wyrok NSA z 1995-01-30

Skarga Agaty G. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie odmowy zwrotu cła i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Po 474-475/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-10-05

Wyroby niekompletne, jak również wyroby znajdujące się w stanie nie zmontowanym lub zdemontowanym - jeżeli posiadają zasadnicze cechy wyrobu kompletnego - klasyfikuje się do pozycji obejmującej wyrób kompletny.

III ARN 73/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...) w przedmiocie wymiaru cła na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA w Warszawie V SA 1324/94~ uchyla zaskarżone postanowienie.

III ARN 26/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-08-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł (..) w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji organu I instancji jako wniesionego z uchybieniem terminu na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach SA/Ka 2531/93~ uchyla zaskarżony wyrok i poprzedzające go postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł (...).