Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA 494/95 - Wyrok NSA z 1995-06-19

Skarga Barbary W. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w W.

III ARN 35/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 1631/94~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania NSA OZ w Krakowie.