Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

SA/Gd 2197/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uprawnień kombatanckich Pawła P.

III AZP 13/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-28

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich:~ Czy pkt 3 uchwały Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 109 poz. 470 ze zm./, nie stanowi przeszkody w przywróceniu - przy zastosowaniu art. 31 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym - uprawnień kombatantom i represjonowanym, za okres wsteczny, poczynając od daty oznaczonej...

III ARN 38/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów (...) w przedmiocie uprawnień kombatanckich na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku SA/Gd 1013/94~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Gdańsku do ponownego rozpoznania.