Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

OW 176/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

OW 177/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia organu właściwego, do rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Sandomierzu stwierdzającej, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr [...] stanowi wspólnotę gruntową

OW 178/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska dla Restauracji '[...]'

OW 173/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej dla wsi Rogów

II OW 70/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Obornickim a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na terenie działki o nr ewid. [...], położonej w miejscowości R. w gminie Oborniki oraz budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej o nr ewid. działki [...]

I OW 233/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie uregulowania sytuacji pojazdu niezarejestrowanego w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa celnego

I OW 180/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwo G. o stwierdzenie nieważności decyzji SKO w Nowym Sączu orzekającej o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. znak: [...] w części dotyczącej przejęcia przez...

I OW 226/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. o przyznanie wynagrodzenia za dozór pojazdu

I OW 306/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania M. N. od decyzji Starosty Kędzierzyńsko

II GW 22/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy z wniosku Gminy W. o umorzenie odsetek
1   Następne >   +2   +5   +10   24