Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Po 76/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-09

Sprawa ze skargi T. P. na opieszałość SKO w przedmiocie braku rozpoznania skargi na działalność Prezydenta Miasta [...]

I OSK 356/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

IV SA/Po 944/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania obowiązków przez Wójta [...]

II SA/Op 305/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi L. S. na pismo Wójta Gminy Branice w przedmiocie informacji o zadłużeniu z tytułu czynszu

II SA/Ke 599/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawiadomienia o możliwości wniesienia podania do właściwego organu

III SA/Łd 142/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

III SA/Lu 216/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrócenia stronie wniosku

VII SA/Wa 534/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SA/Wa 1181/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Prezydenta W. nr [...].

VII SA/Wa 1308/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100