Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I SA 2433/93 - Wyrok NSA z 1995-02-24

Skarga Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP - Zarząd Zakładowej Organizacji w (...) na orzeczenie Społecznej Komisji Rewindykacyjnej w przedmiocie zwrotu na rzecz NSZZ 'Solidarność' majątku utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego orzeczenia, a także

I SA 2035/93 - Wyrok NSA z 1995-03-18

skargę stowarzyszenia (...) w O.W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji stowarzyszenia.

I SA 1241/94 - Wyrok NSA z 1995-06-19

Skarga Burmistrza Miasta K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji w wyniku wznowionego postępowania w sprawie likwidacji i przeznaczenia majątku stowarzyszenia (...) i Towarzystwa Gimnastycznego 'S.' w K. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

I SA 50/94 - Wyrok NSA z 1995-03-16

Pojęcia 'przejąć' /'objąć'/ użyte w art. 1 ust. 2 ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego /Dz.U. 1991 nr 4 poz. 17/ oznaczają nie tylko objęcie w posiadanie, ale także uzyskanie określonego prawa do przedmiotu posiadania w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.~Bank, który w ramach swojej statutowej działalności przechowuje na rachunku określone wartości, nie nabywa do nich tego rodzaju...

K 23/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-11-20

Art. 1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw jest zgodny z art. 1 przepisów konstytucyjnych, utrzymanych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426; zm. Dz.U. 1995 nr 38 poz. 184/.