Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Kr 2564/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-10

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców 'Społem' w W. na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminy W.

III SA 1225/94 - Wyrok NSA z 1995-08-02

Skarga H. E. Ł. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA 8/95 - Postanowienie NSA z 1995-01-13

skargę Jacka S. na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie powołania dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w W.

SA/Ka 486/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-05-10

Skarga Przedsiębiorstwa Zagranicznego 'B.' spółki z o.o. w Ś. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w lokalu rozrywkowym w porze nocnej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ś. , a także

SA/Gd 1094/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-25

Skarga Haliny L. oraz Sławomira i Wojciecha P. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji budynku mieszkalno

IV SA 1460/94 - Wyrok NSA z 1995-06-01

Skarga Kazimierza O. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie zgody na rozwiązania projektowe inwestycji i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 1845/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-01-12

skargę Klementyny K. i Grażyny R. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania w sprawie nakazania przeniesienia zakładów kamieniarskich.

SA/Wr 436/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-08-04

Skarga Tomasza P. na decyzję Dowódcy (...) Okręgu Wojskowego w W. w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat w służbie wojskowej innych okresów pracy i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dowódcy Jednostki Wojskowej nr (...).