Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Gd 3078/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-15

skargę Danuty M. na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

SA/Lu 1104/91 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1992-02-18

Skarga Ewy G. na decyzję Wojewody C-kiego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA/Kr 234/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-04-10

Skarga Doroty R. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną przez nią w mocy decyzję Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w K.

SA/Lu 2409/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-10-06

Skarga Witolda K. na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie przyznania zasiłków dla bezrobotnych, rodzinnego i pielęgnacyjnego oraz potrącenia nienależnie pobranych świadczeń i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w L. w cz...

SA/Po 1203/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-02-06

Skarga Róży Z.-D. na decyzję Wojewody P-kiego w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w W., a także

SA/Wr 211/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-06

Skarga Alfreda K. na decyzję Wojewody J-kiego w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w B.

II SA 768/91 - Wyrok NSA z 1991-10-10

Skarga Barbary B. na decyzję Wojewody W-kiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w W.

SA/Gd 2812/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-01-11

Skarga Sabiny K. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA 679/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

Skarga Tomasza Cz. na decyzję Prezesa Krajowego Urzędu Pracy w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 i art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w Z., a także zasądził od Prezesa Krajowego Urzędu Pracy na rzecz skarżącego trzydzieści ...