Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 107/06 - Wyrok NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 589/08 - Wyrok NSA z 2008-10-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddalono skargę kasacyjną.

I OSK 1271/05 - Wyrok NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi