Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I GSK 2421/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-20

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 201/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA 1686/99 - Wyrok NSA z 2000-09-12

Dotacja budżetowa na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałego do 31 grudnia 1995 r. może być przyznana wtedy, kiedy to zadłużenie istnieje w chwili wejścia w życie ustawy budżetowej oraz w chwili wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego.

II FZ 1024/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. nr [...] w przedmiocie wznowienie postępowania w sprawie podatku od środków transportowych za 2003 r.

V SA/Wa 2028/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia podatku od towarów i usług;

I GSK 593/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

III SA 1524/92 - Wyrok NSA z 1992-09-23

Decyzje wydawane przez izby skarbowe na podstawie par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokości opłat za weryfikację oraz szczegółowych praw i obowiązków biegłych księgowych /Dz.U. nr 62 poz. 361/ nie są decyzjami ustalającymi wysokość zobowiązania podatkowego w rozumieniu przepisów podatkowych /art. 5 ustawy o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. nr 27 poz. 111 ze z...

III SA 101/90 - Wyrok NSA z 1990-03-20

skargę Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w G. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia dywidendy za I półrocze 1989 r.

SA/Lu 1228/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-05-08

Naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o denominacji złotego /Dz.U. nr 84 poz. 386/ należy traktować jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa.

I GSK 554/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   8