Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Kr 2741/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-09-21

1. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy - Prawo budżetowe /Dz.U. 1993 nr 72 poz. 344/ państwowe jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody odprowadzają do budżetu. Nie ustalają więc zysku ani straty. Tym samym nie można przyjąć, iż działają one w celach zarobkowych. Nie prowadzą one działalności na własny rachunek. Działalność ta jest prowadzona na ryzyko Skarbu Państwa, gdyż przejmuje on dochody i pokrywa ich wydatki.~2. Dyrekcja Okrę...

K 14/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-24

I. Art. 35 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995 /Dz.U. 1995 nr 27 poz. 141/ jest niezgodny:~1. z art. 20 Ustawy Konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426; zm. Dz.U. 1995 nr 38 poz. 184/ przez naruszenie wyrażonej w tym przepisie zasady odrębności materii ustawy budżetowej, jak również z art. 3 przepisów konstytucyjnych pozo...