Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 1565/00 - Wyrok NSA z 2001-10-05

Sprawa ze skargi Alicji P. i Kazimierza T. na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów w przedmiocie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

I SA/Łd 931/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odsetek za zwłokę od nienależnie wykorzystanej części dotacji budżetowej

FPS 11/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-12

Skarga Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Rz. na decyzję SKO w Rz. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA