Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

OSK 1661/04 - Wyrok NSA z 2004-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

SA/Sz 350/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /.

II SA/Rz 32/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności prowadzonych robót budowlanych

II SA/Rz 5/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie wznowienia robót budowlanych

II SA/Lu 222/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Lu 1696/02 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Lu 50/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania przedłożenia określonych dokumentów

SA/Rz 1826/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji utrzymującej w mocy decyzję dotyczącą zgłoszenia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji 2/ stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku 3/ zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego A. L. kwotę 10 zł /dziesięć złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowani...

II SA/Lu 1674/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 1718/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   13