Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I SA 1300/91 - Wyrok NSA z 1992-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie odmowy udzielenia pozytywnej kwalifikacji do przydziału lokalu, jaki miałby powstać w wyniku adaptacji strychu

I SA 2357/93 - Wyrok NSA z 1995-02-10

skargę Ewy B. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie rekompensaty pieniężnej na uzupełnienie wydatków na wkład mieszkaniowy.

SA/Kr 395/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-12-07

Skarga Michała B. na decyzję Wojewody Przemyskiego w przedmiocie przydziału pomieszczenia zastępczego i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta J. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Przemyskiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

III SA/Lu 235/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na budowę budynku usługowo

I OSK 2772/14 - Wyrok NSA z 2016-04-22

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych