Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 1638/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały części tekstowej obejmującej ustalenia zawarte w: § 12 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C16 MU-1, § 15 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C23 MU-1, §17 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C24 MU-1, §...