Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 215/90 - Wyrok NSA z 1990-05-14

Skarga Macieja S. na decyzję Architekta Miasta W. w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA 574/81 - Wyrok NSA z 1981-06-01

Skarga Bolesława T. na decyzję Wojewody Płockiego w przedmiocie wywłaszczenia części nieruchomości w P. za odszkodowaniem pieniężnym i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Płockiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

Skarga Małgorzaty i Bernarda K. na orzeczenie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed szkodami górniczymi i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie, a także

IV SA 975/95 - Wyrok NSA z 1996-10-28

Skarga Grażyny L. na decyzję SKO w (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uchylił zaskarżoną decyzję i utrzymaną przez nią w mocy decyzję organu I instancji, a także zgodnie z art. 55 wymienionej wyżej ustawy zasądził od SKO na rzecz G...

IV SA 1127/87 - Wyrok NSA z 1988-04-12

skargę Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa w Rz. na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania organu I instancji.

IV SA 740/87 - Wyrok NSA z 1988-05-04

Skarga Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w W. na decyzję Komendanta Straży Pożarnych w W. w przedmiocie nakazania rozbiórki boazerii i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w W., a także

IV SA 339/95 - Wyrok NSA z 1995-08-02

skargę Wiktorii M., Bogdana M. i Krystyny J. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego.

OPK 22/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-11-25

Zażalenie na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy N.S. w przedmiocie wyrażenia zgody na usytuowanie budynku gospodarczego Zofii P., po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 1996 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593 ze zm./, o następującym brzmieniu:~Czy w przypadk...

OPS 3/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-10-20

Skarga Tadeusza K. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie nakazania rozbiórki części budynku mieszkalnego, po rozpoznaniu w dniu 20 października 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy ze względu...