Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

OSK 843/04 - Wyrok NSA z 2005-01-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miejskiej w Krotoszynie w przedmiocie sprostowania treści protokołu z sesji Rady.

II OZ 1171/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach , zn. [...] w przedmiocie naruszenia stanu wody

OSK 1222/04 - Wyrok NSA z 2005-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie nakazania przywrócenia do stanu poprzedniego stosunków wodnych na gruncie

OSK 1193/04 - Wyrok NSA z 2005-02-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi R. M. w sprawie stwierdzenia, że prowadzenie robót regulacyjnych potoku Goworówka w gminie Międzylesie nastąpiło z naruszeniem postanowień pozwolenia wodnoprawnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania, 2. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nad...

II OW 7/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy o wyrażenie zgody na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej

OSK 789/04 - Wyrok NSA z 2005-06-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

OSK 1691/04 - Wyrok NSA z 2005-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Radomiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej przywrócenia pierwotnego stanu wody

OW 151/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-18

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie budownictwa wodnego

II OPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Suszu o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2005 r. na posie...