Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

OSK 1334/04 - Wyrok NSA z 2005-03-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego '[...]' w Kielcach w przedmiocie ustalenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną odbiorcom na terenie Gminy Miedziana Góra

OSK 1711/04 - Wyrok NSA z 2005-07-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Chełmie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum

I SA 1205/91 - Wyrok NSA z 1991-12-06

Art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ nie stanowi podstawy do ustalania przez radę gminy opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.~Opłaty za miejsce na cmentarzach mają prawo pobierać Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej lub inne jednostki sprawujące zarząd cmentarzem.~Jeżeli natomiast na danym terenie nie ma jednostek, które sprawują zarząd cmentarzami komunalnymi, to zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie teryto...

SA/Wr 2248/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-02-22

1. Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 84 poz. 426/ i art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ uprawnienie rad gmin do stanowienia przepisów gminnych w zakresie zadań własnych doznaje ograniczenia w wypadkach, w których określone sprawy z tej dziedziny uregulow...

II SA/Sz 246/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dodatku specjalnego