Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 107/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi M. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie naboru na stanowisko w służbie cywilnej

II SA/Bd 331/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie projektu programu inwestycyjnego dla miasta Włocławka

II SA/Sz 262/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-13

Wniosek w przedmiocie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

II SAB/Bd 43/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. w przedmiocie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego legalności wybudowania obiektu garażowego

II SA/Bd 261/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentu

II SAB/Ke 31/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego.

II SA/Sz 661/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku zgodnie z właściwością

VII SA/Wa 770/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 1084/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmujący ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Szczecinie z dnia[..] ., sygn. akt [...] , oddalającym Jej skargę na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Bd 173/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie zaopiniowania podziału nieruchomości.
1   Następne >   3