Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 69/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie rozpoznania zażalenia od postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie robót budowlanych

II SAB/Ol 70/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie robót budowlanych I. Stwierdza bezczynność i zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku G. W. z dnia '[...]' w terminie 1 miesiąca od zwrotu akt administracyjnych; II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz G. W. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; III. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca...

II SAB/Łd 64/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-20

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie prawidłowości wykonania prac budowlanych

II OSK 884/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem

II SAB/Rz 46/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność [..] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [..] w przedmiocie nie wydania postanowienia w sprawie zażalenia na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [..]

II SAB/Wr 46/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Op 1/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie remontu drogi dojazdowej

II SAB/Ol 56/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej 1. zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku skarżącego z dnia '[...]', 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 3. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. nie wymierza organowi grzywny, 5. zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego J. H. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Ol 70/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora w przeprowadzeniu kontroli obiektu budowlanego I. zobowiązuje Inspektora do rozpoznania wniosków skarżącej z dnia '[...]' i '[...]'; II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. przyznaje od Skarbu Państwa - WSA - adwokatowi J. G. kwotę 480 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych) powiększoną o należny podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

II OZ 1361/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-05

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   2