Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 243/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wybudowania muru spełniającego funkcję ogrodzenia na granicy dzielącej działki oznaczone geodezyjnie nr [...] i [...] ([...]) obręb S. Z., gmina L. Z.

II OSK 1041/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1723/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Wr 518/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu technicznego

II OSK 475/14 - Wyrok NSA z 2014-10-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie wykonanych robót budowlanych

II OSK 1953/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 348/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wr 898/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję D. Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nakazu zapewnienia w budynku wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

II SA/Wr 248/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie nakazania wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót polegających na wybudowaniu zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr [...] we wsi W.