Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 644/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie w przedmiocie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność punktów: B

II SA/Kr 520/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XII/90/2015 Rady Miasta Jordanowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jordanowa stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 17 ust. 5 i 6 załącznika nr 1.

II SA/Kr 1594/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę XXI/229/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa stwierdza nieważność § 19 uchwały XXI/229/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa

II SA/Kr 456/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 197/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

II SA/Kr 918/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XXIX/189/2012 Rady Miejskiej w Bukownie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno I. stwierdza nieważność § 25 pkt 4 zaskarżonej uchwały; II. zasądza od Miasta Bukowno na rzecz skarżącej M. N. kwotę 557 zł ( pięćset pięćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.