Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 748/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku

IV SA/Po 1373/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Gl 791/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

II SA/Gl 85/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymagań dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Lu 636/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi Rady Miasta na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

II SA/Op 364/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Gl 998/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Bd 845/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 40/2006 w przedmiocie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń

II SA/Wr 326/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy S. nr [...] z dnia [...] r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na teren...

OSK 957/04 - Wyrok NSA z 2004-12-16

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy w sprawie rozbudowy składowiska odpadów komunalnych
1   Następne >   +2   4