Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Gd 1617/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-12-09

Przepisy gminne mogą określać częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.

II SA/Po 730/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-01-19

W ramach kompetencji rady gminy w zakresie określania szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nie mieści się zobowiązanie właścicieli wraków pojazdów mechanicznych do oddania ich na złom.~Rada gminy nie jest również upoważniona do ustanowienia odpowiedzialności karno-administracyjnej za naruszenie określonych przez nią zasad utrzymania czystości i porządku.

II SA 1035-1037/89 - Wyrok NSA z 1989-11-28

skargę Mieczysława M., Kazimierza B., Marianny B., Franciszka J., Jana J. i Stefanii D. na decyzję Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w przedmiocie nakazu likwidacji fermy lisów.

OPK 1/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-05-22

Wniosek o udzielenie takiego zezwolenia, w części określającej czas, na jaki ma ono być wydane /art. 8 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy/?~podjął następującą uchwałę:

II OSK 99/14 - Wyrok NSA z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wydania polecenia Komendantowi Komisariatu Policji przez Wójta Gminy

III SA/Kr 756/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w częściach regulowanych § 9 pkt 6 oraz § 26 pkt 7